Gudstjenestens forløb

Højmesseordning (version til at printe: Stubbekoebing.docx )

INDGANG (præludium)

INDGANGSBØN
Lad os bede!
Herre. Vi er kommet her, for at møde din kærlighed og sandhed
Send os din helligånd, og gør os åbne for hvad du vil sige til os.

Lad ordet slå rod i vore hjerter så du lever i os. Og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting
Amen

INDGANGSSALME 

HILSEN 

Præsten siger:
Herren være med jer!
Menigheden svarer:
Og med din ånd! 

INDLEDNINGSKOLLEKT 

Præsten fortsætter:
Lad os alle bede! 

Præsten læser en bøn relateret til dagens tekst. 

Menigheden svarer:
Amen. 

LÆSNING fra Det Gamle Testamente
Menigheden står op under læsningen

SALME mellem læsningerne 

LÆSNING fra Det Nye Testamente
epistel eller lektie
Menigheden står op under læsningen

TROSBEKENDELSE 

Trosbekendelsen siges af præst og menighed. Menigheden står op. Trosbekendelsen indledes af præsten med ordene: Lad os sammen bekende vor kristne tro.

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen

Præst og menighed synger salme 123 vers 7:
Lad verden ej med al sin magt
Os rokke fra vor dåbes pagt
Men giv at al vor længsel må
Til dig, til dig alene stå

SALME før prædikenen 

EVANGELIELÆSNING 

På prædikestolen indleder præsten evangelielæsningen med ordene:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten . . .
Menigheden rejser sig og svarer:
Gud være lovet for sit glædelige budskab. 

Teksten læses derefter af præsten. 

PRÆDIKEN 

KIRKEBØN
Efter kirkebønnen gives meddelelse og bekendtgørelser. 

På prædikestolen sluttes med den apostolske velsignelse, hvorunder menigheden står op. 

Lad os med apostlen tilønske hinanden:
Vor Herre Jesu Kristi nåde
og Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab
være med os alle! Amen. 

SALME efter prædikenen 

NADVER. (ritual b)

Præsten siger:
Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer. Menigheden:
Hosianna i det højeste! 

Præsten:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. 

Menigheden:
Hosianna i det højeste! 

Menigheden synger vers 1 af salme 439:
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!

Præsten siger:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse
og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd,
og styrk os i det indre menneske,
at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
for at vi med alle dine troende må blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen.

Menigheden:
Amen.

Der fortsættes med Fadervor:
Fadervor. Du som er i himlene
Helliget vorde dit navn, komme dit rige
Ske din vilje som i himlen,
således også på jorden
Giv os i dag vort daglige brød
Og forlad os vores skyld
Som også vi forlader vore skyldnere
Led os ikke ind i fristelse
Men fri os fra det onde
Thi dit er riget, magten og æren
I evighed

Menigheden synger Amen

INDSTIFTELSESORDENE
Menigheden står op.

Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det,
gav sine disciple det og sagde:
»Tag det og spis det;
dette er mit legeme, som gives for jer.
Gør dette til ihukommelse af mig!«

Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde:
»Drik alle heraf;
dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det,
til ihukommelse af mig!« 

NADVERMÅLTIDET
Efter indstiftelsesordene går nadvergæsterne op til alteret og knæler ved alterbordet.
Præsten uddeler brødet til hver enkelt nadvergæst med ordene:
Dette er Jesu Kristi legeme.

Præsten rækker vinen til hver enkelt nadvergæst med ordene:
Dette er Jesu Kristi blod. 

Herefter siger præsten:
Den korsfæstede og opstandne frelser,
vor Herre Jesus Kristus,
som nu har givet os sit hellige legeme og blod,
hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder, han styrke og opholde os derved
i en sand tro til det evige liv!
Fred være med jer! 

SALME

SLUTNINGSKOLLEKT 

Præsten siger:
Lad os alle bede!

Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig,
at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os,
styrke vor tro,
grundfæste vort håb
og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig og Helligånden lever og råder,
én sand Gud fra evighed og til evighed. 

Menigheden svarer efter slutningskollekten:
Amen. 

VELSIGNELSE
Menigheden står op

Præsten siger:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! 

Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen. 

UDGANGSSALME 

UDGANGSBØN
Lad os alle bede!
Herre. Vi takker dig,
fordi vi går herfra med din fred
Frie i din nåde
Og bundet i kærlighed
Til dig og vor næste
Bliv hos os med din velsignelse
Og giv os styrke til at leve
Efter din vilje
Amen. 

UDGANG (postludium)