Gudstjenestens forløb

Højmesseordning  ( Print version )

INDGANG (præludium)

 

INDGANGSBØN 

Lad os bede!

Herre. Vi er kommet her, for at møde din kærlighed og sandhed

Send os din helligånd, og gør os åbne for

Hvad du vil sige til os

Lad ordet slå rod i vore hjerter så du lever i os

Og vi bliver et i dig og tjener dig i alle ting

Amen

 

 

INDGANGSSALME 

 

HILSEN 

Præsten siger: 

Herren være med jer! 

Menigheden svarer: 

Og med din ånd! 

 

INDLEDNINGSKOLLEKT 

Præsten fortsætter: 

Lad os alle bede! 

Præsten læser en bøn relateret til dagens tekst. 

Menigheden svarer:

Amen. 

 

LÆSNING fra Det Gamle Testamente 

Menigheden står op under læsningen

 

SALME mellem læsningerne 

 

LÆSNING fra Det Nye Testamente 

epistel eller lektie 

Menigheden står op under læsningen

 

TROSBEKENDELSE 

Trosbekendelsen siges af præst og menighed. Menigheden står op. Trosbekendelsen indledes af præsten med ordene: Lad os sammen bekende vor kristne tro.

 

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. 

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen

Præst og menighed synger salme 123 vers 7:

Lad verden ej med al sin magt

Os rokke fra vor dåbes pagt

Men giv at al vor længsel må

Til dig, til dig alene stå

 

SALME før prædikenen 

 

EVANGELIELÆSNING 

På prædikestolen indleder præsten evangelielæsningen med ordene: 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten . . . 

Menigheden rejser sig og svarer: 

Gud være lovet for sit glædelige budskab. 

Teksten læses derefter af præsten. 

 

PRÆDIKEN 

 

KIRKEBØN 

Efter kirkebønnen gives meddelelse og bekendtgørelser. 

På prædikestolen sluttes med den apostolske velsignelse, hvorunder menigheden står op. 

Lad os med apostlen tilønske hinanden: 

Vor Herre Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab 

være med os alle! Amen. 

 

SALME efter prædikenen 

 

NADVER. (ritual b)                                                                                                                                   

Præsten siger:

Opløft jeres hjerter til Herren!

Lad os prise hans navn!

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han, som var, og som er, og som kommer. Menigheden: 

Hosianna i det højeste! 

Præsten: 

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn. 

Menigheden: 

Hosianna i det højeste! 

 

Menigheden synger vers 1 af salme 439: 

O du Guds Lam!

med korsets skam,

du bar al verdens synder, 

derfra al trøst begynder; 

miskundelig

forbarm du dig!

 

Præsten siger:

Opstandne Herre og frelser, 

du, som selv er til stede iblandt os med al din kærligheds rigdom!

Giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse 

og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd,

og styrk os i det indre menneske,

at du må bo ved troen i vore hjerter. 

Gør os faste i det evige livs håb.

Giv os at vokse i kærligheden,

for at vi med alle dine troende må blive ét i dig, 

ligesom du er ét med Faderen.

 

Menigheden:

Amen.

Der fortsættes med Fadervor:      

Fadervor. Du som er i himlene

Helliget vorde dit navn, komme dit rige

Ske din vilje som i himlen, 

således også på jorden

Giv os i dag vort daglige brød

Og forlad os vores skyld

Som også vi forlader vore skyldnere

Led os ikke ind i fristelse

Men fri os fra det onde

Thi dit er riget, magten og æren

 I evighed

 

Menigheden synger Amen

 

INDSTIFTELSESORDENE 

Menigheden står op.

Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det,

gav sine disciple det og sagde:

»Tag det og spis det; 

dette er mit legeme, som gives for jer.

Gør dette til ihukommelse af mig!«

Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: 

»Drik alle heraf;

dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det,

til ihukommelse af mig!« 

 

NADVERMÅLTIDET 

Efter indstiftelsesordene går nadvergæsterne op til alteret og knæler ved alterbordet. 

Præsten uddeler brødet til hver enkelt nadvergæst med ordene:

Dette er Jesu Kristi legeme.

Præsten rækker vinen til hver enkelt nadvergæst med ordene: 

Dette er Jesu Kristi blod. 

 

Herefter siger præsten: 

Den korsfæstede og opstandne frelser,

vor Herre Jesus Kristus,

som nu har givet os sit hellige legeme og blod, 

hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder, han styrke og opholde os derved

i en sand tro til det evige liv!

Fred være med jer! 

 

SALME

 

SLUTNINGSKOLLEKT 

Præsten siger: 

Lad os alle bede!

Vi takker dig, Herre, vor Gud, almægtige Fader, fordi du har styrket os med dine livgivende gaver. Vi beder dig,

at du vil fuldende, hvad du har begyndt i os,

styrke vor tro,

grundfæste vort håb

og gøre den indbyrdes kærlighed levende iblandt os ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre,

som med dig og Helligånden lever og råder,

én sand Gud fra evighed og til evighed. 

 

Menigheden svarer efter slutningskollekten: 

Amen. 

 

VELSIGNELSE 

Menigheden står op

Præsten siger: 

Herren velsigne dig og bevare dig!

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! 

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! 

 

Menigheden svarer:

Amen. Amen. Amen. 

 

UDGANGSSALME 

 

UDGANGSBØN 

Lad os alle bede!

Herre. Vi takker dig, 

fordi vi går herfra med din fred

Frie i din nåde

Og bundet i kærlighed

 Til dig og vor næste

Bliv hos os med din velsignelse

Og giv os styrke til at leve

Efter din vilje

Amen. 

 

UDGANG (postludium)